Η λίστα επιστημονικών άρθρων που ακολουθεί, αποτελεί τη βάση της βιβλιογραφικής έρευνας του προγράμματος. Έχει συγκεντρωθεί προκειμένου οι ερευνητές της πρακτικής άσκησης να μπορούν να επιλέγουν τις προηγούμενες έρευνες για τη βιβλιογραφική τους ανασκόπηση.

Σκοπός του 1ου τόμου είναι να παρουσιάσει το νομοθετικό πλαίσιο των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης των σπουδαστών στην Ελλάδα, καθώς και τις κύριες αναφορές οι οποίες υπάρχουν σε κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Στην Ελλάδα, η πρακτική άσκηση των φοιτητών αφορά τρεις ομάδες σπουδαστών, ήτοι τους φοιτητές των πρώην Α.Τ.Ε.Ι., όπου η πρακτική άσκηση στην πλειοψηφία των τμημάτων είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου, τους φοιτητές των Α.Ε.Ι., όπου η πρακτική άσκηση επιδοτείται μέσω ΕΣΠΑ και, στις περισσότερες περιπτώσεις, λειτουργεί συμπληρωματικά προς το πρόγραμμα σπουδών (εκτός από παιδαγωγικές και άλλες σχολές), και τέλος τους σπουδαστές διαφόρων επαγγελματικών σχολών, κυρίως του ΟΑΕΔ, που δεν εμπίπτουν στο ερευνητικό περιεχόμενο του προγράμματος «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση», καθώς η συγκεκριμένη μορφή πρακτικής άσκησης δεν αφορά άτομα που φοιτούν στη βαθμίδα της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σε εθνικό επίπεδο, ανταποκρινόμενος στη διαρκή ανάγκη του εφοδιασμού των φοιτητών με τις κατάλληλες δεξιότητες σε ένα περιβάλλον εργασίας, ο νομοθέτης διαχρονικά επικεντρώθηκε στις σχολές των πρώην Α.Τ.Ε.Ι.. Στη δεύτερη ομάδα φοιτητών, και σύμφωνα με τις αρχές της αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι., οι νομοθετικές προβλέψεις επικεντρώθηκαν στη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων αφήνοντας τις διοικήσεις των Α.Ε.Ι. ελεύθερες προκειμένου να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν τα προγράμματα πρακτικής άσκησης που προσέφεραν στους φοιτητές τους.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, κύρια επιδίωξη τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των συμμετεχόντων Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων ήταν η δημιουργία ενός συστήματος αναφοράς για καλές πρακτικές, οι οποίες θα συνέβαλαν στην βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρακτική άσκηση αποτελεί ένα μικρό, αλλά και σημαντικό, κομμάτι της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων. Έτσι, τα κείμενα τα οποία παρουσιάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν αναφορές στην πρακτική άσκηση και διατυπώνουν προτάσεις για την ανάπτυξη του θεσμού στα κράτη μέλη της Ένωσης.

Αντικείμενο του 2ου τόμου αποτελεί η καταγραφή της βιβλιογραφικής έρευνας του προγράμματος. Η παρουσίαση δηλαδή των άρθρων στα οποία περιγράφεται το υπάρχον πλαίσιο, οι πολιτικές και οι πρακτικές που αφορούν τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην ανώτατη εκπαίδευση σε πολλές χώρες του κόσμου. Η δομή της παρουσίασης των άρθρων περιλαμβάνει τα στοιχεία του περιοδικού στο οποίο δημοσιεύεται το κάθε άρθρο, τον τίτλο του άρθρου, τον συγγραφέα, τη βιβλιογραφική παραπομπή και το σύνδεσμο για το κάθε άρθρο και τέλος μια σύντομη περίληψη αυτού. Περιλαμβάνεται η σύντομη περιγραφή 69 άρθρων ή εκθέσεων.
Μέσα από τη βιβλιογραφική διερεύνηση διαπιστώνεται ότι, στη διεθνή βιβλιογραφία η προηγούμενη έρευνα για τον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης είναι πλούσια και καλύπτει ευρεία γκάμα θεμάτων. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας για τη μάθηση στο χώρο εργασίας συνδέεται με τη μαθητεία (apprenticeships) ενώ οι πιο διαδεδομένες μορφές απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο επαγγελματικό περιβάλλον σε συνάρτηση με την εκπαιδευτική διαδικασία είναι η μαθητεία (apprenticeship), η πρακτική άσκηση (traineeship) και η ειδίκευση (internship), στις οποίες δίδουν ιδιαίτερη έμφαση τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα τόσο σε θεσμικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Η ακόλουθη λίστα επιστημονικών άρθρων, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί τη βάση της βιβλιογραφικής έρευνας του ερευνητικού προγράμματος HI. ED. WEP και έχει συγκεντρωθεί προκειμένου οι ερευνητές της πρακτικής άσκησης να μπορούν να επιλέγουν τις προηγούμενες έρευνες για τη βιβλιογραφική τους ανασκόπηση.