Η λίστα επιστημονικών άρθρων που ακολουθεί, αποτελεί τη βάση της βιβλιογραφικής έρευνας του προγράμματος. Έχει συγκεντρωθεί προκειμένου οι ερευνητές της πρακτικής άσκησης να μπορούν να επιλέγουν τις προηγούμενες έρευνες για τη βιβλιογραφική τους ανασκόπηση.