Το έγγραφο «Μοντέλα πρακτικής άσκησης σε 4 επιστημονικές περιοχές» αποτελεί ένα από τα παροδοτέα του έργου Hi.Ed. WEP, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ. Το έγγραφο περιλαμβάνει πέντε ενότητες. O πρωταρχικός στόχος του εγγράφου είναι να εμπλουτίσει τα υπάρχοντα σχήματα πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα. Η διαφορετική θεώρηση και ενσωμάτωση διαφορετικών μοντέλων πρακτικής άσκησης μπορεί να συμβάλλει σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα συνεχούς βελτίωσης της πρακτικής άσκησης. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζονται γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης ποιοτικών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρακτικής άσκησης, όπως ορίζονται μέσα από έγγραφα κλειδιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και παρουσιάζεται ένα πλαίσιο για την περιγραφική αξιολόγηση δεξιοτήτων απασχολησιμότητας βάσει των Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων του Μέλλοντος (Ehlers & Kellermann, 2019: 3) και δύο μαθησιακών πλαισίων για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Πρόκειται για ένα ευλύγιστο και προσαρμοστικό διάγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει επαγγελματικές και εγκάρσιες δεξιότητες και το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί από τα πανεπιστήμια ή/και τις επιχειρήσεις που δέχονται φοιτητές για πρακτική άσκηση. Το διάγραμμα έχει δυνατότητα προσαρμογής και μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο υποστήριξης της μάθησης του φοιτητή στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς μπορεί να εστιάσει στη μεταγνώση.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των ακαδημαϊκών πεδίων βάσει του Biglan (1973a, 1973b).

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται ένας πίνακας-εργαλείο για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων ανά επιστημονικό πεδίο. Ο πίνακας-εργαλείο προέκυψε από τη συνένωση της τυπολογίας ακαδημαϊκών περιοχών κατά Biglan (1973a) και των Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων του Μέλλοντος (Future Skills) (Ehlers & Kellermann, 2019: 3).

Η τέταρτη ενότητα παρουσιάζει παραδείγματα καλής πρακτικής προγραμμάτων πρακτικής άσκησης σε 4 επιστημονικά πεδία. Τα 4 επιστημονικά πεδία αφορούν τις Εφαρμοσμένες επιστήμες, τις Επιστήμες Υγείας, τις Ανθρωπιστικές-Κοινωνικές Επιστήμες και τις Οικονομικές επιστήμες. Ο διαχωρισμός σε 4 επιστημονικά πεδία βασίστηκε στον πιο κυρίαρχο τρόπο που διαχωρίζονται οι επιστήμες στον 21ο αιώνα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Η πέμπτη ενότητα παρουσιάζει την πρωτοβουλία της ΕΕ σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ HEIinnovate. Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τα ΑΕΙ στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητάς τους. Το HEInnovate είναι ένα εργαλείο αυτο-στοχασμού για Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εξερευνήσουν τις καινοτόμες δυνατότητές τους. Το παρόν έγγραφο δεν περιορίζεται μόνο στα βραχυπρόθεσμα οφέλη από την υποστήριξη της μετάβασης των νέων πτυχιούχων στην απασχόληση. Αντίθετα, στόχος είναι να συμβάλλει ώστε τα αποτελέσματα των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας να έχουν και μακροπρόθεσμη διάσταση, αφού μπορούν να συνδεθούν με την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική με έμφαση στην εξειδίκευση, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα υψηλής ποιότητας.

Το πλήρες κείμενο μπορείτε να το βρείτε εδώ.