Το πλαίσιο αναφοράς που προτείνεται στον παρόντα τόμο αποτελεί το τελικό παραδοτέο του Προγράμματος “Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στα Ελληνικά ΑΕΙ” που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΛΙΔΕΚ. Το πλαίσιο αξιοποιεί στοιχεία από τη βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του ερευνητικού έργου “Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα” (Hi.Ed.WEP), ευρήματα από τις διενεργηθείσες έρευνες –με ερωτηματολόγιο και συνεντεύξεις– με φοιτητές, με στελέχη πανεπιστημιακών δομών πρακτικής άσκησης και με επιχειρήσεις, οι οποίες δέχονται φοιτητές για πρακτική άσκηση. Στο προτεινόμενο πλαίσιο αναφοράς για την πρακτική άσκηση η εστίαση αφορά δύο επίπεδα. Πρώτον, εξετάζει τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των φοιτητών που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, και δεύτερον, διερευνά τη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτά. Ο παρών τόμος διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια.