Traineeships in Greek Higher Education: The State of the Art and the Way Forward by Vasileios Koniaris, Marianthi Karatsiori, Aikaterini Tsalampouni, Sofia Boutsiouki, Dimitrios Skiadas, Konstantinos Zafiropoulos

The paper studies the establishment of work experience programs in [...]