Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η μελέτη του θεσμού της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η μελέτη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα της εντατικότερης διεθνούς προσπάθειας για βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών του θεσμού με τρόπο, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας) κάθε χώρας και να καθίσταται πιο αποτελεσματικός.

Το παρόν κείμενο το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ, αποτελεί Παραδοτέο του Πακέτου Εργασίας 1 του Προγράμματος. Το πρώτο κεφάλαιο  εστιάζει στην εννοιολογική αποσαφήνιση εννοιών και ορισμών που σχετίζονται με τη μάθηση στο χώρο εργασίας, την πρακτική άσκηση, τη μαθητεία, την ειδίκευση, εξηγεί την προέλευση τους και τη διαφοροποίησή τους.  Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο της πρακτικής άσκησης και τη διαδικτυακή υπηρεσία «Άτλας». Το τρίτο κεφάλαιο κάνει ειδική αναφορά στην οργανωμένη επιδίωξη της Ε.Ε. να προαγάγει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ομαλότερη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στους στόχους της πρακτικής άσκησης στα ελληνικά ΤΕΙ και ΑΕΙ. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα διαφορετικά είδη πρακτικής άσκησης που υπάρχουν στα ΑΕΙ, και εξηγεί ειδικά την προαιρετικού χαρακτήρα πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται από φοιτητές ΑΕΙ στην ελληνική αγορά εργασίας, με την οποία επιχειρείται η αποτύπωση των πρωτοβουλιών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο χώρο εργασίας, που αποσκοπούν στην οργανική διασύνδεση της εκπαίδευσης με το πραγματικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας.

Στο τέλος της Έκθεσης παρουσιάζονται οι πίνακες όλων των ΑΕΙ της χώρας. Ο κάθε πίνακας περιέχει στοιχεία για την πρακτική άσκηση ανά τμήμα και ΑΕΙ. Τα στοιχεία αφορούν το αν είναι η πρακτική άσκηση υποχρεωτική ή όχι, αν λαμβάνει ECTS, τη διάρκειά της, αν αποτελεί μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών, την ιστοσελίδα του κάθε γραφείου πρακτικής άσκησης σε κάθε ΑΕΙ και το πρόγραμμα σπουδών σε κάθε τμήμα. Τα στοιχεία που υπάρχουν στους πίνακες συλλέχθηκαν μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2021.